ชื่อ คุณสิปนนท์ สายชนะ
ตำแหน่ง IT Support
บจก.ดาต้าโปรดักซ์ ทอหปังฟอร์ม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตกระดาษฟอร์ม, บัตรพลาสติก   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในการสอนที่ดี รวมทั้งฟังเรื่องอื่นๆ สามารถนำมาถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยกตัวอย่างได้เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สนุกสนานไม่เครียดกับการเรียนเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำเอาหลักการทำงานที่ได้เรียนในคอร์ส workshop ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาตรงจุดที่เกิดปัญหาได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางเหมาะสม แต่ควรมีป้ายให้สังเกตุได้ง่าย