ชื่อ คุณวีรศักดิ์ ยี่ภู่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
องค์การระหว่างประเทศ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สอนได้ละเอียดและเป็นกันเอง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลและช่วยแก้ปัญหาได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องฝึกฝนเพิ่มเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอได้ ไม่ไกลมากนัก