ชื่อ คุณจอมใจ สาระภาพ
Fujiace Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ไม่มีปิดบัง ให้ตลอด ไม่หวงวิชา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เยี่ยม แจ่ม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะติดวงแหวน