ชื่อ คุณนพพล ชูนาค
Meinhart Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Supervisor
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Consutrction   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้สูง รู้จริง สามารถแก้ปัญหาได้ และสามารถบอกเหตุผลของปัญหาที่เกิดได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องที่ทำ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาที่เรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางมาอบรมสะดวกมาก