ชื่อ คุณเขมภญญา เกษสุวรรณ
บจก.บุญรอดบริวเวอรี่
ตำแหน่ง Network Security
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ "สิงห์"   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
"มากถึงมากที่สุดค่ะ"   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ให้การดูแลเอาใจใส่ดีค่ะ แต่ให้ดีอยากให้มีผู้ช่วยอาจารย์เพื่อจะได้ดูแลทั่วถึงมากกว่านี้
แต่โดยรวมอาจารย์น่ารักค่ะ มุขเยอะไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มีความรู้ด้าน Linux มากขึ้นและสามารถเข้าใจการทำงานและหลักการทำงนของ Linux และรู้สึกสนุกกับหน้าจอมือๆ
จึงนำไปปรับให้เหมาะสมกับการทำงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาใน class ดี แต่โดยส่วนตัวคงต้องพยายามปรับตัว และชอบที่จะหัดแก้ไขปัญหาด้าน Linux
เนื่องจากใน class อาจารย์ช่วยแนะนำตลอด
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกค่ะ เพราะบ้านอยู่ใกล้ค่ะ