ชื่อ คุณวิศิษฎ์ เจริญวิศรุตกุล
TOT PCL.
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Telecommunication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง รู้จริง มีวุฒิภาวะสูงและมีชี้แจงข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบเทคนิคและวิธีการใช้งานลีนุกซ์แบบต่างๆ ได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อบอุ่นและกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็น อธิบายเนื้อหาชัดเจน ตรงตัวและมีตัวอย่างประกอบเข้าใจง่าย
สามารถนำไปใช้งานได้ทันที และต่อยอดได้ด้วยตัวเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะระหว่างการอบรมมีการจัด Lab Test และ Workshop ที่จำลองสถานการณ์จริงไว้ให้
ถ้าทำไม่ได้ในกรณีเดียวคือ ทางบริษัทไม่มอบหมายงานทางลีนุกซ์ให้ผู้เข้าอบรมเท่านั้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยอดเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ อธิบายจุดที่มีปัญหา และวิธีการสังเกตุ พร้อมวิธีแก้ไขให้ผู้อบรมได้ชัดเจน ถูกต้อง พร้อมกับรักษาเวลาในการอบรมไปด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี ติดถนนใหญ่ เข้าซอยไม่ลึกมาก การจราจรสะดวกทั้งช่วงเช้าและเย็น