ชื่อ คุณเชิดชัย ศรีธรรมมา
TOT PCL.
ตำแหน่ง วิศวกร
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Telecommunication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี ทำให้การถ่ายทอดความรู้ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงานจริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนมีความเหมาะสมดี ขนาดของชั้นเรียนมีขนาดพอเหมาะ ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปช่วยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการได้เป็นอย่างดี รวมถึงให้ทราบถึงเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถช่วยเหลือแนะนำไปอย่างดี และสามารถชี้แจงปัญหาที่พบได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างไกลและการเดินทางค่อนข้างลำบากหากไม่มีรถยนต์