ชื่อ คุณสุปกรณ์ ชาวไร่
TOT PCL.
ตำแหน่ง Engineer/Network
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเนื้อหาหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรที่ดีมาก และยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อบรม สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
ความรู้ทั้งทฤษฎีและจากประสบการณ์จริง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมาก อุปกรณ์และหลักสูตรมีความพร้อมมาก อาจารย์เอาใจใส่ทุกคนในการทำ Lab แต่ละครั้ง
อธิบายปัญหา และตอบข้อสงสัยของผู้อบรมอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างดี โดยเฉพาะคอร์ส System Admin ที่ได้ให้ความรู้ด้านพื้นฐานของ Linux Server
และยังมีคอร์ส Networking Workshop ที่สมารถนำไปปฏิบัติจริงได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับผู้อบรมทุกคน และยังอธิบายถึงสาเหตุ ผลของปัญหาที่เกิดขึ้น
วิธีการแก้ไขปัญหา และการประยุกต์ในการทำงานที่ผู้อบรมอาจจะได้เจอในอนาคต
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางมาได้สะดวก