ชื่อ คุณประสิทธิ์ จึงเจริญพรเดช
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เก็บรายละเอียดได้แทบทุกเม็ดของเนื้อหา การสอนโดยแทบไม่มองหนังสือแสดงให้เห็นว่ามีความแม่นยำในเนื้อหามาก
จากประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ สามารถนำมาตอบปัญหาของผู้เรียนได้ค่อนข้างดี บริหารเวลากับเนื้อหาแต่ละบทได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการสะกิดต่อมความจำของผู้เรียนเสมอ บ่อยครั้งที่เผลอลืมเนื้อหาที่เพิ่งเรียนไป แต่อาจารย์ก็ยังสามารถย้ำให้จดจำได้
ไม่ใช่เป็นการ Presentation แบบทั่วไป แต่เป็นการสอนเหมือนเอาเสียงมาจับที่มือให้ทำได้จริง มีการถามผู้เรียนเสมอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าทำได้ตามที่ได้เรียนมา ส่วนในเรื่องอื่นๆ คงต้องใช้พื้นฐานจากการเรียนนำไปต่อยอดเอง แต่ก็ทำให้กล้าที่จะทำมากขึ้น
หนังสือคู่มือละเอียดทีเดียว ใช้ทบทวนได้เสอแม้เรียนจบไปแล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ไม่ทอดทิ้งผู้เรียน และไม่ทิ้ง Lab ที่มีปัญหา (ต่างกับบางสถาบันที่มักทิ้งให้ผู้เรียนตามหลังมาเองและข้าม Lab ที่มีปัญหา)
ที่นี่มักจะย้ำสาเหตุของปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้บ่อยครั้งผู้เรียนจะจดจำและแก้ไขปัญหาเองได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้าคนอยู่ใกล้ก็คงบอกว่าสบาย คนอย