ชื่อ คุณชัยรัตน์ กิจแจ่มแจ้ง
บริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
สิ่งทอเครื่องนุ่มห่ม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้กว้างและลึกซึ้ง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
วิธีการสอนเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน มีการยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะว่าเนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตลอดเมื่อมีปัญหา และคอยตรวจดูว่ามีนักเรียนทำได้รึเปล่า   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลบ้าน แต่ว่าเดินทางสะดวก