ชื่อ คุณบุษราภรณ์ ยศปา
Petro Instruments Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือ, อุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
OK ค่ะ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกสนาน เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะมีความเข้าใจพื้นฐานมากขึ้น คงจะสามารถนำไปใช้งานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกค่ะ