ชื่อ คุณประเสริฐ ศาสตร์ภักดี
บมจ.ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่ง IT Suport
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ผู้สอน แน่นมาก สุยอด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมา เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด

ได้ระดับหนึ่ง ต้องไปอ่านเพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากที่พักหน่อย แต่เดินทางไม่ลำบาก