ชื่อ คุณสุรเชษฎ์ ช่วยไธสง
หน่วยงาน กรมสรรพากร
รับผิดชอบ System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
10/10   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ของอย่างนี้ท่านต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง