ชื่อ คุณธีรวุฒิ มงคลสหกุล
ตำแหน่ง Admin
People Garment PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สอนเนื้อหาได้แน่นมาก มีความรู้ในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี รวมถึงการอธิบายที่มาที่ไปได้อย่างละเอียดครบถ้วน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง และเนื่องจากการสอน class ไม่เกิน 10 คน จึงทำให้อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนจะครอบคลุมทั้งผู้ที่ไม่เคยรู้จักกับ Linux เลย จนถึงระดับกลางๆ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ทั้งปัญหาที่เกิดจากแบบฝึกหัดที่ทำและปัญหาที่เคยประสบมา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางค่อนข้างสะดวก แต่อยู่ค่อนข้างไกล   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมากครับ