ชื่อ คุณองอาจ เสือจุ้ย
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ในเรื่อง Linux มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถตคอบคำถามได้ตรงประเด็น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ตามที่ตั้งใจไว้ก่อนมาอบรม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนได้ทันท่วงทีและชัดเจน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
-   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ถ้าเป็นไปได้ ทางหน่วยงานอยากให้ อ.ธีรภัทร ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้กับข้าราชการของกลาโหม ในโอกาสหน้า ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเนื้อหาในกรอบที่เหมาะสม