ชื่อ คุณเจนณรงค์ นามมณี
หน.งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถในเรื่องระบบปฏิบัติการ Linux เป็นอย่างมาก และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ซ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง และอ.ดูแลเอาใจใส่มาก และเวลาเรียนไม่เสียแม้แต่เสี้ยวนาที (เข้มขึ้นมาก)   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็ตาม (ความคิด) ในแนวทางการพัฒนาองค์กรได้ทุกเรื่อง และเป็นสิ่งที่ต้องการมานานมาก ถ้ากลับไปปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ คาดว่าผู้บังคับบัญชาคงเห็นความจำเป็นในคอร์สต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คิดว่า อ.ไม่ปล่อยลูกศิษย์หลุดแม้แต่เรื่องเดียว เพราะลูกศิษย์แต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากัน อ.ก็ช่วยแก้ปัญหาให้ได้เสมอ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
(เด็กตจว.) สะดวกมากครับ มาเช้าทุกวันเลยและรถเมล์ฟรีผ่านเยอะมากครับ   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อ.เทพจริงๆ ครับ คิดว่าในตำแหน่งเดียวกับผมในเทศบาลในภาคอีสาน ผมจะแนะนำมาเป็นลูกศิษย์ อ. ให้หมดเลย ขอบคุณมากๆ ครับ