ชื่อ คุณสาธิต ทิพม่อม
บจก.จงสถิตย์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ในงานที่สอน อบรมดีมาก สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ผู้เรียนสามารถติดตามและปฏิบัติตามได้ทัน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมาก อาจารย์ถ่ายทอดได้ OK   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ และสามารถที่จะเริ่มต้นกับ Linux ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK ดีมากๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK ผมดีว่าบ้านพักอยู่ไม่ไกลจากที่เรียน