ชื่อ คุณปิยะ ประสานรกลาง
Industrial Metal United
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้อยู่ในขั้นดีมาก และมีความแม่นยำกับพวกไฟล์และไดเรกทอรี่และค่าคอนฟิกต่างๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สนใจและเอาใจใส่ทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน เพราะอาจารย์ถ่ายทอดข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างน้อยก็ได้ผ่านหู ผ่านตา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ไปทำความคุ้นเคยและฝึนฝนต่อเองได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาในบทเรียนทุกเรื่อง ซึ่งเป็นข้อดี ได้พบเห็นแก้ปัญหาและวิธีแก้ปัญหานอกเหนือจากาบทเรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK ตามสภาพจราจรของกรุงเทพ