ชื่อ คุณธวัชชัย พริ้งพร้อม
ตำแหน่ง NOC Engineer
Asia Soft PCL.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่ชำนาญ และรู้ขั้นตอนการทำงานของระบบต่างๆ ใน Linux และระบบที่เกี่ยวข้องกับ Linux อย่างลึกซึ้ง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร เอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะถามกี่ครั้ง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้มาก และนำไปประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาของระบบได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำแต่ตรวจสอบข้อผิดพลาดตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างรถติดระหว่างเดินทาง