ชื่อ คุณกันหา สีหานาม
ตำแหน่ง IT Support
Amata Power Limited
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เดิมที่เคยไปอบรมเองรู้สึกไม่เข้าใจในหลายเรื่อง แต่เมื่อมาอบรมกับที่ MyCom อาจารย์ผู้สอนอธิบายเข้าใจดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน และการดูแลเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้เป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว สามารถนำไปใช้ในที่ทำงานได้ เพิ่มความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ดี เมื่อติดปัญหาก็เข้ามาดูให้และอธิบายให้เข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดี รถไม่ติด