ชื่อ คุณกันหา สีหานาม
ตำแหน่ง Engineer
Forth Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้และประสบการนณ์ที่ดีมาก สามารถสอนให้จากคนที่ไม่รู้อะไรได้รู้เรื่องบ้าง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนสนุกดี เพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง เห็นของจริง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน Linux คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ก็ได้รู้ขึ้นมากขึ้น ซึ่งพอช่วยให้งานที่ต้องการทำสามารถทำได้ และมีแนวคติดเพิ่มขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ให้ความสนใจผู้อบรมดี มีปัญหาก็ช่วยเข้าไปในทันที และอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางไม่มีปัญหา สามารถเดินทางได้และหาไม่ยากเกินไป