ชื่อ คุณสิรินวัฒน์ จันทร์ใบ
ตำแหน่ง Service Engineer
บจก. ยิบอินซอย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจและเตรียมตัวมาดีเยี่ยมในเนื้อหา   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอด มีการสอดแทรก tip ต่างๆ นอกเหนือจากในหนังสือ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เนื่องจากมีการทำ Lab และตัวอย่างการ config เบื้องต้น สามารถนำไปเปรียบเทียบในงานจริงได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนเป็นกันเองดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาด้วยรถส่วนตัวก็สะดวกดีครับ