ชื่อ คุณสุเมธ รุ่งเรืองใบหยก
ตำแหน่ง Implementer
Opensource Technology Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรม มีความรู้ในระดับเชี่ยวชาญครับ บวกกับประสบการณ์อีก เทคนิคแพรวพราว ให้คำแนะนำดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เรื่อยๆ ดูเป็นกันเอง ไม่กดดันเท่าไรนัก สนุกดีครับ อาหารอร่อย แต่ในการสอนเหมือนกับจะอิงค่าย อิง vendor ไปนิดครับ
แน่นอนครับทุกๆ อย่างมีการแข่งขัน ข้อสงสัยแตกต่างกันไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะตรงกับสายงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านนี้อยู่แล้วครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ จะได้รับความช่วยเหลือเร็วครับ แต่อาจจะมาพร้อมเสียงบ่น, ด่า จากอาจารย์บ้างถือเป็นเรื่องเล็กน้อย ฮา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ (ที่พักใกล้)