ชื่อ คุณธงชัย ยืนยง
ตำแหน่ง Programmer
PP Ontime
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ดีมาก และมีประสบการณ์สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สภาพแวดล้อมในการเรียนดี เอาใจใส่และให้ความรู้เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ แต่เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ Linux Embeded จึงต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยว Embedded   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการช่วยแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ในส่วนการ config ที่ผิดพลาด และให้คำปรึกษาในข้อสงสัยเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จากสถานที่ทำงาน (พระราม 3) เดินทางค่อนข้างไกล แต่เนื่องจากมีสถานที่พักอยู่ใกล้ๆ เลยไม่มีปัญหาครับ