ชื่อ คุณสมโชค วงโสภา
ตำแหน่ง IT Support
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีและลึกซึ้งมาก สามารถตอบปัญหาต่างๆ ได้ดี และอธิบายได้เห็นภาพมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก สนุก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถดูแลและตรวจสอบด้วยตัวเองได้เป็นบางส่วน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนสามารถแก้ไขปัญหา และหาจุดบกพร่องของผู้เรียนได้รวดเร็ว และสามารถตอบผู้เรียนได้ว่าเกิดอะไรขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก