ชื่อ คุณธีระชัย เสือโป๋
ตำแหน่ง IT Staff
Gtekt Eastern Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดีมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร น่าจะเอาไปใช้ครับ กับ server ในบริษัทได้