ชื่อ ร.ต.สุระกาล มะมุพุทธา
ตำแหน่ง แผนกสารสนเทศ
กรมแพทย์ทหารเรือ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเรื่องและหัวข้อที่สอนพอสมควร สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามจากผู้เข้ารับการอบรมได้ทุกหัวข้อ
และให้ความรกะจ่างในบางหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมสงสัย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมาก อาจารย์พูดคุยเป็นกันเอง ให้คำแนะนำต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมด้วยกันก็มีมิตรไมตรีต่อกันเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผมคิดว่าน่าจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในหน่วยงาน
ซึ่งตอนนี้หน่วยงานผมมีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ แต่ยังขาดเรื่องบุคลากรที่จะทำงานในด้านนี้ ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เช่น อุปกรณ์ อาหาร และอื่นๆ ดีมาก อาจารย์และบุคลากรในหน่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนช้างไกล ผมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ต้องวิ่งขึ้นทางด่วนเพราะอยู่ย่านธนบุรี