ชื่อ คุณเฉลิมชัย อนุชาติเกียรติกุล
ตำแหน่ง Instructor Fortigate
CCN-TECH PCL.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี ตามแต่บทเรียน และเมื่อเกิดปัญหาก็ได้รับการแก้ไขปัญหานั้นๆ เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้