ชื่อ คุณวินัย สุคนธโรจน์
ตำแหน่ง System Engineer
บริษัท Funbox
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ อาจารย์รู้ลึก รู้จริง ในเรื่องที่สอนดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ เป็นกันเอง สนุกสนาน อาหารอร่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ เพราะเนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้งานได้ทันที   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สนับสนุนและแก้ไขดีมาก เป็นกันเอง ทำให้สงสัยอะไรทำให้เรากล้าถาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านผมอยู่ไกล นั่งรถเมล์ไปกลับค่อนข้างลำบาก