ชื่อ คุณอนันต์ อินทร์ทรา
ตำแหน่ง Manager
บริษัทAplus Serve Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Linux ดีเยี่ยม ทำให้ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มเติมในส่วนของประสบการณ์
ให้กับผู้อบรมได้เข้าใจง่ายและไม่สับสน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนสะดวกสบาย โต๊ะเรียนแคบไปนิด สำหรับผมเพราะขายาว ส่วนการดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้
มีการสอดแทรกประสบการณ์ให้ผู้อบรมได้รับรับความรู้และเอาไปปฏิบัติดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เกินกว่าวัฒถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพระต้องการความรู้ด้าน Linux กว้างๆ แต่พอได้เรียนแล้วรู้สึกสนุกและมัน ทำให้รู้ว่า Linux ทำอะไรได้อีกมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุน/แก้ไขปัญหา ได้ไวมาก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าบางปัญหาไม่น่าจะติด เช่นการพิมพ์ผิด แต่อาจารย์ก็สามารถบอกได้ อันนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆ ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จากที่พักผมแถวห้วยขวาง มาที่อบรมเส้นทางนี้ใช้เดินทางทั้งไป-กลับ ค่อนข้างติด ถึงแม้เสาร์-อาทิตย์ (เส้นทางที่ใช้มา ลาดพร้าว-ถนนเลียบทางด่วน-เกษตรนวมินทร์)