ชื่อ คุณฉลาด ธงแสง
ตำแหน่ง IT
Travel Click (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ และนำประสบการณ์ที่เคยประสบมาสอนจริง ทำให้เห็นภาพและแนวทางในการเรียนรู้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเหมือนเรียนอยู่บ้าน เอาใจใส่ดีมาก ตอบทุกคำถามจริงๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้งานได้ตามประสงค์ที่บริษัท เพราะบริษัทเพิ่งเริ่มจะนำไปใช้อยู่   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือดีมาก ให้ข้อมูลแหล่งต่างๆ แลุะแก้ไขปัญหาที่เจอจากการไปทำที่บ้านด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ขี้นรถต่อเดียวเท่านั้น