ชื่อ คุณสุรกิจ เลาหสุวัฒนกุล
ตำแหน่ง
Primotech Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เชี่ยวชาญในทาง Linux มากครับ ไม่ใช่รู้เฉาะ Distribution mี่สอนเพียงอย่างเดียว ยังสามารถตอบคำถามผู้อบรมท่านอื่นที่เคยใข้
Liinux Distribution อื่นๆ ได้อย่างแม่นยำด้วยครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนในห้องมีความเป็นกันเอง และสนุกสนาน และยังไม่ได้หลุด scope เนื้อหาออกไปมาก
ทำให้ผู้เรียนได้รับสาระ + ความรู้ และไม่รู้สึกง่วงนอนด้วยครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะว่าปกติมีความสนใจเกี่ยวกับ Server ของ Linux อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าตามตำแหน่งอาจจะได้ใช้งานแค่ในบางส่วน
แต่เนื้อหาส่วนใหญ่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปได้ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นการสนั่บสนุนแบบให้นักเรียนลองพยายามด้วยตนเองก่อน หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ อาจารย์จะค่อยๆ แนะนำทีละนิด ทำให้ผู้อบรมได้คิดตามและสามารถจำได้ เป็นวิธีที่ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่ค่อนข้างไกล แต่เนื่องจากมีการระบุที่อยู่อย่างชัดเจน ทำให้หาไม่ยากครับ