ชื่อ คุณเรืองวิทย์ สักกวัตร
ตำแหน่ง System Admin
บมจ.ผาแดง อินดัสทรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สอนดี แต่ช่วงวันหลังๆ เร็ซไปตามไม่ทัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะต้องการนำไป manage ระบบที่มีอยู่แล้ว   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ตอบปัญหาได้ชัดเจน อธิบายดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะใกล้บ้าน รถไม่ติด