ชื่อ คุณวันชัย เอี่ยมวิโรจน์
ตำแหน่ง TM
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่เครียดมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยัง เพราะไม่มีเครื่องให้ลองใช้งาน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีแต่ยังไม่ค่อยเพราะเนื้อหาเยอะ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก แต่รถติดมากไปหน่อย และไม่มีที่จอดรถ