ชื่อ คุณสมบัติ ทับทิมแดง
ตำแหน่ง Sun-System
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้มาก สามารถแนะนำได้ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ดูแลทั่วถึงดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื่องจากเป็นหลักสูตรเบื้องต้นมีเนื้อหากว้างมากและส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยได้ใช้ ( Network Workshop ) คงต้องเรียน Advanced เพิ่มเติมครับ (ส่วนใหญ่จะเป็น Host Hardening ครับ) แต่ในหลักสูตรแรกดีมากครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ มีทิปมาบอกระหว่างการแก้ปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีครับ มารถเพื่อนสะดวกมากครับ