ชื่อ คุณรณชัย พุทธเจริญสมัย
ตำแหน่ง IT Manager
Tele Direct Asia Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก นอกจากมีความรู้ในส่วนโปรแกรม ฝั่ง Open Source แล้วยังสามารถเปรียบเทียบกับซอฟแวร์ในฝั่ง Commercial ได้อย่างเห็นภาพ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีมาก นอกเหนือจากสิ่งที่เราถามแล้ว ยังขยายความรู้สู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะงานที่ผมดูแลอยู่นั่นคือ ระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรเกือบทุกด้าน ความเข้าใจที่ได้รับมากขึ้น ทำให้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คอยช่วยเหลือผู้เรียนตลอด แต่ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจาก Human Error ของผู้เรียนเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก เพราะใกล้ทั้งทางด่วน รถประจำทางผ่านหลายสาย