ชื่อ คุณชัยรัตน์ วายุครุฑ
ตำแหน่ง IT Support
Chanwanich Security Printing
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ก่อนอื่นผมคิดว่าอาจารย์แม่นมากครับ ที่ทำให้ผมมีความรู้ในยการใช้งาน ที่เริ่มจากเบื้องต้น
ผมมีความรู้เพิ่มขึ้น จากที่ไม่เคยรู้การใช้งาน Linux ความรู้อาจารย์มากแน่นมากเลยครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีมากครับ มีปัญหาอะไรสอบถามได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะทุกหลักสูตรที่ได้ศึกษาไปนั้น เป็นหลักสูตรพื้นฐาน Admin mี่ได้สามารถนำความรู้ไปฝึกฝนและศึกษาพัฒนา ความสามารถของตนเอง และใช้ในการปฏิบัติงานได้ทุกอย่างตามความเหมาะสม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกเป็นอย่างมาก